Política de privacidad


I. INFORMACIÓ EN COMPLIMENT DEL QUE ESTABLEIX LA LLEI 34/2002, D'11 DE JULIOL, DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I DE COMERÇ ELECTRÒNIC


En compliment del que estableix l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (d'ara endavant, LSSI-CE), s’informa de manera expressa, precisa i inequívoca, tant als destinataris del servei com als òrgans competents, dels següents aspectes relatius al prestador de serveis de la societat de la informació:

NOMB / DENOMINACIÓ SOCIAL    ANTONIO ALEGRE MARQUES
CIF / NIF    45467100X
ACTIVITAT / OBJECTE SOCIAL    Consultoria Econòmica i Financera
DOMICILI SOCIAL / PROFESSIONAL    Av. Corts Catalanes, 5-7, 08173 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)    
DIRECCIÓ DE CORREU ELECTRÓNIC    Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
DIRECCIÓ WEB    www.consultize.es
DADES D'INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE MERCANTIL / REGISTRE PÚBLIC   
DADES DEL COL·LEGI PROFESSIONAL AL QUE PERTANY    Col·legi d'Economistes de Catalunya
TÍTOL ACADÈMIC OFICIAL O PROFESSIONAL    Economista
ESTAT DE LA UNIÓ EUROPEA O DEL EEE EN EL QUE ES VA EXPEDIR EL CITAT TÍTOL O, EN EL SEU CAS, LA CORRESPONENT HOMOLOGACIÓ O RECONEIXEMENT    Espanya
NORMES PROFESSIONALS APLICABLES A L'EXERCICI DE LA SEVA PROFESSIÓ I ALS MEDIS A TRAVÉS DELS QUALS ES PODEN CONÈIXER    

II. INFORMACIÓ EN COMPLIMENT DEL QUE ESTABLEIX LA LLEI ORGÀNICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

1.    PRINCIPI D'INFORMACIÓ
En compliment del que estableix l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (d'ara endavant, LOPD), us informem de manera expressa, precisa i inequívoca que les dades que faciliteu, així com les que es generin durant la vostra relació amb la nostra entitat, seran objecte de tractament en els fitxers responsabilitat de ANTONIO ALEGRE MARQUES, degudament notificats al registre de la "Agencia Española de Protección de Datos", amb la finalitat del manteniment i compliment de la relació del destinatari del servei amb la nostra entitat i prestació de serveis derivats de la mateixa.
Així mateix, en compliment de la citada LOPD i la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (d'ara endavant, LSSI-CE), us informem que les vostres dades poden ser utilitzades amb la finalitat d'enviar-vos comunicacions amb informació d'interès en general i sobre l'exercici de la professió i l’organització col•legial en particular, a través del telèfon, el correu postal ordinari, el fax, el correu electrònic o altres mitjans de comunicació electrònica equivalents.
De la mateixa manera, us informem que es cediran les vostres dades en tots aquells casos en què calgui per al desenvolupament, el compliment i el control de la relació amb la nostra entitat i per al compliment dels seus fins i de totes les funcions que li siguin pròpies, així com en els supòsits en què ho autoritzi una norma amb rang de llei i, en particular, quan concorri un dels següents suposits: a) El tractament o la cesió tinguin per objecte la satisfacció d'un interès legítim del responsable del tractament o del cesionari emparat per aquesta norma; b) El tractament o la cesió de les dades siguin necessaris perquè el responsable del tractament compleixi un deure que li imposi la norma.

2.    PRINCIPI DEL CONSENTIMENT
El consentiment per al tractament de les vostres dades amb les finalitats descrites en l'apartat anterior s'entén prestat a través del marcatge de les caselles corresponents disposades a aquest efecte en la nostra pàgina web.

3. CARÀCTER OBLIGATORI DE LES DADES SOL·LICITADES
L’emplenament de tots i cadascun dels camps que apareixen en els formularis disposats a aquest efecte en la nostra pàgina web té caràcter obligatori (en cas contrari, els camps que tinguin caràcter obligatori apareixeran marcats amb un asterisc). La negativa a facilitar les vostres dades comportaria la impossibilitat de mantenir i complir la relació del destinatari del servei amb la nostra entitat, ja que les dades són necessàries per a la prestació de serveis derivada d’aquesta.

4.    PRINCIPI DE QUALITAT DE LES DADES
El destinatari del servei és l'únic responsable de la veracitat i l’exactitud de les dades aportades, i ANTONIO ALEGRE MARQUES actuarà de bona fe com a mer prestador del servei.
En el supòsit que el destinatari del servei faciliti dades falses o de terceres persones sense que n’hagi obtingut el consentiment per fer-ho, respondrà personalment de les responsabilitats derivades d’aquesta circumstància davant de ANTONIO ALEGRE MARQUES, dels afectats o interessats, de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i, si n’hi ha, de les autoritats autonòmiques de protecció de dades.
ANTONIO ALEGRE MARQUES no recull dades de persones menors de catorze anys a través de la seva pàgina web. En el cas que una persona menor de catorze anys faciliti les seves dades a través dels formularis disposats a aquest efecte a la nostra pàgina web o en qualsevol altre canal de recollida, es destruiran immediatament en el mateix moment en què es tingui notícia d’aquesta circumstància.
Amb la finalitat de complir el que estableix l'article 4.3 de l’LOPD, el destinatari del servei es compromet a comunicar a ANTONIO ALEGRE MARQUES els canvis que es produeixin respecte les seves dades, de manera que responguin amb veracitat a la seva situació actual en tot moment.

5.    PRINCIPI DE SEGURETAT DE LES DADES
ANTONIO ALEGRE MARQUES es compromet a complir la seva obligació de secret respecte de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-les, i ha d’adoptar totes les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i n’evitin l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposades, tant si provenen de l'acció humana com del medi físic o natural, desenvolupades al títol VIII del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

6.    EXERCICI DE DRETS
En compliment del que estableixen l’LOPD i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament d’aquella, el destinatari del servei pot exercitar, en qualsevol moment, els seus drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició davant el responsable del fitxer o del tractament, cas en què ha d’adjuntar una fotocòpia del DNI.

7.    RESPONSABLE DEL FITXER O DEL TRACTAMENT
El responsable del fitxer o del tractament és ANTONIO ALEGRE MARQUES, amb domicili a l’efecte de notificacions a Av. Corts Catalanes, 5-7, 08173 Sant Cugat del Vallès (Barcelona).

Dades de contacte

SC Trade Center
Av. Corts Catalanes, 5-7
08173 Sant Cugat del Vallès
Dilluns - Divendres: 9:00 - 19:00
Dissabte - Diumenge: Tancat

Twitter Feed

¿Sabes que es la propiedad intelectual y porque es tan importante para tu empresa? Contrata un profesional que te a… https://t.co/gJMHkAF6HX
¿Conoces cuáles son los principales riesgos internos que puede tener ahora mismo tu empresa? Aquí encontrarás los p… https://t.co/qgWEvIx5NT
No puede faltar en este lunes la inspiradora frase de Lisa Stone quien gano el premio a Fortune Most Powerful Women… https://t.co/DoO5bGlfU9
Follow Consultize on Twitter

Certificacions

certificacions