Dilluns, 14 Novembre 2016 17:44

Dissenyar un model de negoci: El Model Canvas

Com fer un pla de negoci amb el Model Canvas ? Moltes vegades a l'hora d'iniciar un negoci no resulta fàcil traslladar la idea a la realitat. Per a això necessitem d'eines que ens ajudin a anar donant forma a la nostra idea alhora que posar-la en marxa.

Una eina que considerem que destaca per la seva senzillesa i claredat és el mètode canvas . Aquest mètode el que proposa és dissenyar un model de negoci que inclogui tots els factors externs i tots els factors interns de l'empresa. És per això que, l'eina es divideix en 9 parts (les 5 de la dreta fan referència a l'entorn de l'empresa i les 4 de la esquerra es refereixen als factors interns de l'empresa).

per a cadascuna de les 9 parts es plantegen una sèrie de preguntes a les que cal anar donant resposta de manera que anem dissenyant el nostre model de negoci. El millor d'això, és que anirem reflexionant sobre cadascun dels factors (intermos i externs) que afecten la nostra empresa i que el podem fer tantes vegades com vulguem / necessitem. A continuació presentem els 9 punts que conté el model amb algunes de les preguntes que ens ajudaran a dissenyar aquest model.

1- Públic Objectiu: per a qui estem creant valor?

2- Proposta de Valor: amb els nostres productes o serveis ¿quines solucions els aporto? ¿Que problemàtica ajudo a resoldre? Quines necessitats estem satisfent?

3- Canals: ¿quins canals utilitzaré? ¿Quins canals són més costosos? ¿Per quins canals vol ser contactat nostre client?

4- Relació amb els clients: quina relació mantindré amb els clients? ¿Es tracta d'un

5- Ingressos: com obtinc els ingressos? ¿De quins productes o serveis provenen els nostres ingressos?

6- Recursos clau: ¿de quins recursos clau disposo per a la nostra proposta de valor?

7- Activitats clau: què hem de fer per potenciar les activitats clau del negoci?

8- Associacions clau: ¿quines relacions mantindré amb els socis?

9- Estructura de Costos: com vaig a configurar l'estructura dels preus i productes del nostre negoci?

Un cop tenim fet el disseny del model, haurem de dissenyar un pla d'acció per anar posant en marxa cada un dels components del model de negoci. D'aquesta manera anirem construint el model que sigui el que realment necessita la nostra empresa. Aquest model haurem de revisar-ho amb certa periodicitat.

Des Consultize proposem realitzar un pla de negoci amb el Model Canvas. Més encara tenint en compte que aquest destaca per la seva senzillesa, metodologia i ens ajuda a tenir una visió general del mateix.

Publicat a Bloc

Anàlisi Estratègica per a pimes
Quan parlem d'estratègia, aquest concepte pot arribar a resultar molt genèric i en ocasions englobar molts aspectes del negoci. En aquest article pretenem parlar de l'estratègia d'empreses treballant amb eines i conceptes específics que ens ajudaran a analitzar un negoci i a definir l'estratègia del mateix.

ENTORN I COMPETÈNCIA

Fa poc, un client propietari d'una pime, ens va demanar opinió sobre la recerca de noves oportunitats de negoci. Estem parlant d'una empresa petita, ben assentada en el seu sector treballant en un nínxol de mercat molt específic però que es va adonar que l'entorn estava canviant i que el seu negoci estava treballant sempre en la mateixa línia. En poques paraules, aquest empresari s'està adonant que la seva empresa ha d'adaptar-se a nous entorns. Aquest cas que plantegem, és habitual, ja que l'entorn empresarial és molt canviant. En un cas com el que plantegem, sempre recomanem portar a terme una anàlisi de l'entorn, és a dir, l'anàlisi externa de l'empresa. Aquesta anàlisi se centra a analitzar el mercat en què l'empresa actua de manera que es puguin extreure conclusions de si el mercat creix, decreix, que quota del mateix tenim i sobretot quines noves oportunitats apareixen per a nosaltres, és a dir, si podríem vendre els nostres productes a nous segments de mercat i / o nous nínxols. En paral·lel al que s'ha explicat fins aquí, l'anàlisi de l'entorn també ha d'incloure analitzar als nostres competidors, saber què fan, com estan posicionats, què aporten al mercat i quins factors suposen una amenaça per a nosaltres. De la mateixa manera, haurem de tenir en compte la possible entrada de nous competidors així com de possibles productes substitutius.

SEGMENTS DE CLIENTS

Seguint amb l'anàlisi extern, òbviament, haurem d'analitzar el nostre segment de clients, és a dir, a qui ens dirigim, així com a analitzar els possibles nous segments als quals dirigir-nos. Per aquesta raó, és imprescindible conèixer molt bé als nostres clients, de manera que, haurem de saber: què vol el client? Quines necessitats té ?, què li aportem i que problemàtiques els estem solucionant ?, per què ens compraran a nosaltres i no a altres ?. Aquestes són algunes de les qüestions que hem d'abordar en efectuar aquesta anàlisi del mercat, amb l'objectiu d'obtenir la màxima informació que permeti situar el nostre negoci dins el mercat en què ens movem.
ANÀLISI INTERNA

L'anàlisi interna, com el seu nom ens indica es refereix a l'anàlisi dels recursos que l'empresa necessita i a les activitats que s'han de dur a terme. Aquesta anàlisi és fonamental per definir les estratègies que l'empresa durà a terme ja que en funció dels recursos que es tinguin, podrem realitzar unes estratègies o unes altres. Com a conclusions a aquesta anàlisi hem d'obtenir aquells factors seran punts forts (fortaleses) i els punts febles (debilitats) de l'empresa. Lògicament per a qualsevol empresa és fonamental saber quines són les fortaleses que cal potenciar i les debilitats que caldrà minimitzar.

MATRIU DAFO

A partir de l'anàlisi externa (oportunitats i amenaces) i intern, (fortaleses i debilitats), construirem la matriu DAFO , que ens permetrà definir quins seran les estratègies de l'empresa. Per a això, caldrà realitzar encreuaments entre factors. Així l'encreuament entre els factors de les oportunitats i les fortaleses definirem les estratègies Ofensives o de creixement. De l'encreuament entre les debilitats i les oportunitats obtindrem les estratègies de diferenciació, dels encreuaments entre les debilitats i amenaces, les estratègies de supervivència, mentre que l'encreuament entre les fortaleses i les amenaces obtindrem les estratègies defensives.
De la matriu DAFO, per tant, sortiran els diferents tipus d'estratègies a dur a terme així com l'estratègia genèrica de l'empresa, això és la MISSIÓ. A més, ens ajudarà a tenir clars els factors en què ens hem de diferenciar i que ens donaran el posicionament en el mercat. Per tant, es tracta d'una anàlisi estratègica fonamental per a qualsevol empresa.

DISSENY DEL MODEL DE NEGOCI

Una vegada realitzats les anàlisis interns i externs, així com la matriu DAFO , cal preguntar-nos Quin deu ser el nostre model de negoci, per a l'estratègia que hem elaborat? És a dir, en base a les estratègies que hem definit, caldrà definir el model de negoci més adient que ens doni resposta a les següents preguntes: Què? - què oferim, aportem, la nostra proposta de valor. Qui? - Qui és el nostre client i quines són les seves necessitats Com? -Com Generem la proposta de valor? ¿Amb quins recursos ?, activitats? Quant? -Quant Ens genera? Quins són els costos associats? I els ingressos? On? -Per Quins canals, mitjans .......?
Per al disseny del model de negoci, hi ha un mètode molt acceptat, denominat mètode CANVAS , o llenç de model de negoci, aquest mètode destaca per la seva senzillesa i claredat a l'hora de dissenyar o redefinir models de negoci. Així doncs, amb les eines de l'Anàlisi intern-extern, matriu DAFO i mètode CANVAS , ens és possible realitzar l'anàlisi estratègica de l'empresa, definir nous segments de mercat, noves oportunitats, posicionaments etc. que ens permeten anar-nos adaptant a l'entorn i en conseqüència millorar la nostra competitivitat i els beneficis de l'empresa.

Com a empresa de Consultoria elaborem aquestes anàlisis per pimes de manera que els acompanyem en el procés de millora de la seva competitivitat. Per rebre informació dels nostres serveis no dubti en consultar la nostra web: www.consultize.es , posar-se en contacte i li vam informar en més detall de les nostres aportacions de valor.

Publicat a Bloc
Dimarts, 02 Febrer 2016 00:00

Els Errors més comuns de l'emprenedor

Motivos para emprender:

Los motivos por los cuales una persona o grupo de personas se convierten en emprendedores son multiples y variados , pero podemos indicar que , básicamente , se reducirían a :

1-Trabajar sin depender de un jefe o de otros.. Sin tener en cuenta que siempre dependerá de alguien o de algo ( El cliente , el inversor , el proveedor, entre otros ).

2-Querer ganar más dinero que en el empleo actual. A veces se arriesga a ganar menos y con mayores preocupaciones que actualmente.

3-No encontrar trabajo .La crisis económica ha hecho que muchas personas hayan decidido emprender su propio negocio en vista de las dificultades por encontrar un empleo .

4-Querer trabajar en algún tipo de negocio que atraiga, guste o apasione.Es la motivación pasional derivada de un ideal o deseo y normalmente fomentado por el hecho de trabajar actualmente en tareas repetitivas,de poco valor ,de poca responsabilidad y poco satisfactorias o motivadoras.

5-Falta de seguridad, interinidad, bajos salarios en los empleos actuales . Así como en el pasado, un empleo podía considerarse , en muchos casos, como definitivo, hoy en día una persona de más de 40 años tiene la preocupación de quedarse sin empleo y quedar definitivamente fuera del circuito de empleo.

6-Tener espíritu emprendedor . Hay personas que no se mueven por los cinco puntos indicados sino que , ya desde un principio, han sentido un verdadero impulso para emprender . Estos son los que sin duda alguna tienen , inicialmente, más posibilidades de emprender su propio negocio. Para muchas personas , emprender es una de las mayores aspiraciones en la vida.

Pero, emprender , crear una empresa, no es ninguna tarea fácil ya que requiere de unos mínimos para que esta llegue a consolidarse siendo muy importante , antes de lanzarnos a ello ,saber qué errores no deberíamos cometer para que nuestro proyecto tenga éxito.

Es por ello , que hemos querido identificar algunos de los errores más comunes o que se cometen con mayor frecuencia, sin que ello signifique haberlos identificado absolutamente todos .

 

Errores más comunes:

1-Falta de de preparación mínima para emprender, o falta deconocimiento de las propias aptitudes para emprender. Introducirse en desarrollar una idea de negocio sin formación es uno de los errores que mas fácilmente nos puede llevar al fracaso. No obstante, frente a esta dificultad existen entidades y profesionales que pueden ayudar a superar estas debilidades mediante la esponsorización,mentoring o simplemente mediante asesoramiento .

2- Falta de motivación suficiente del emprendedor.

Aunque , en teoría, toda aquella persona que quiera montar su negocio está motivada para llevarla a cabo la experiencia demuestra que , en algunos casos este no es suficiente para afrontar los desafíos y problemas que conlleva su puesta en marcha . Emprender no es un camino de rosas y, normalmente el que es emprendedor por necesidad puede no tener la misma motivación que uno que lo hace por vocación.

3-Falta de cualidades de vendedor.

 

En muchas ocasiones, el emprendedor posee un excelente producto que conoce perfectamente, bien orientado hacia el mercado y sus clientes pero tiene pocas dotes de vendedor.

En estos casos, lo que podría ser un producto de éxito puede convertirse en un producto común. Para subsanar este defecto se hace evidente la necesidad de incorporar un vendedor , si el negocio al iniciarse lo permite,

 

4- Confundir un hobby o una ilusión personal con una idea de negocio.

Sería el caso, por ejemplo, del practicante del deporte de esquí que pensara como idea de negocio en fabricar esquíes. Dentro de este mismo apartado podríamos incluir el hecho de confundir una buena idea con una oportunidad de negocio. En este caso no siempre una buena idea es suficiente para convertirse en un éxito si, previamente, no se ha analizado el mercado ya que bien pudiera ser que , a pesar de ser una buena idea, no hubiera nadie que quisiera comprarla.

Por lo tanto, es importante en no dejarse llevar por los impulsos ni enamorarse de una idea concreta si, previamente, no ha sido analizada debidamente.

5-Producto inadecuado.

Dentro del contexto de producto podríamos indicar varios de los errores que más comúnmente se efectúan .

a)-Creer que si el producto es bueno en sí se venderá sólo y no requerirá de grandes esfuerzos en promocionarlo.

b)-Enfocar el negocio hacia el producto en lugar de hacia el mercado.

c)Producto inadecuado por no reunir las mínimas cualidades que lo puedan hacer viable. Se trata de lo que se entiende como producto mínimo viable (PMV) que es aquel que, como su nombre indica, reúne las condiciones, cualidades o particularidades que se consideran mínimas para que se ajusten al mercado al que va dirigido.

 

6- Falta de encaje entre la propuesta de valor del producto o de la idea de negocio con el mercado al que va dirigido.

Esto supone que las necesidades del cliente no son cubiertas por las propuestas de valor del producto que pretende solucionar nuestra idea de negocio.

Entendemos que este es uno de los errores más importantes en que puede incurrir un emprendedor y que, con total seguridad, le supondrá el fracaso de su idea de negocio o producto.

Para evitar esta situación es necesario, antes de poner en marcha cualquier tipo de actuación que pudiera representar un gasto de cierto nivel, efectuar un test del mercado consistente en hacer las entrevistas o contactos necesarios para validar nuestra idea de negocio o producto con los clientes que pensamos corresponden a nuestro target. Del resultado de estos contactos, y de su análisis, podremos sacar las consecuencias y la decisión de seguir adelante con nuestro proyecto, cambiarlo, modificarlo , adaptarlo o bien abandonar definitivamente su aplicación al mercado.

 

7-No pensar en el cliente.

Este es un error que es bastante frecuente y que es una consecuencia de varios de los errores a los que nos hemos referido antes así como en el hecho de no ponerse en la piel del cliente al pensar en el producto o en la idea de negocio, o no visualizar claramente quien es nuestro cliente clave así como también el hecho de dar un mal servicio y no tener un trato o una relación comercial frecuente y duradera con él.

Y, en definitiva, tener en cuenta que el cliente es la pieza clave “ el cliente es el rey” ya que cualquier negocio gira alrededor de él y al que tenemos que ofrecer algo con un valor diferencial que le aporte valor y por el cual esté dispuesto a pagar.

 

8-Desconocimiento del mercado.

Es muy común y generalizado el hecho de pensar en el producto o en el cliente pero no pensar en el mercado. Es decir, no tener información suficiente para contestar a algunas preguntas , entre ellas :

a) ¿Quienes son nuestros clientes más importantes?. ¿Quienes son nuestros clientes potenciales?. Nuestro enfoque debe estar dirigido hacia el cliente que llamaremos “core”, es decir aquel que reúne las condiciones máximas según el producto que deseamos vender.

b) ¿Es un mercado suficiente para satisfacer nuestras expectativas de negocio?. Tamaño del mercado. Podemos tener claro cuál es el tipo de cliente al que pretendemos “ vender” nuestro producto pero no hemos valorado el volumen de mercado que esto supone.

c) ¿Es un mercado maduro?.¿Difícil de penetrar?.

d) Por el hecho de ser un mercado maduro es necesario ofrecer, dentro de nuestra propuesta de valor , un factor diferenciador respecto de la competencia. Este factor puede ser en la forma de efectuar el suministro, en las condiciones de pago, en los plazos de entrega, en el servicio post venta etc.etc. ¿A través de qué medios o canales compran los clientes?.

e) ¿Cómo pagan?.

f) ¿Quién es nuestra competencia , cómo actúa , como vende,que productos suministra, cuales son sus factores diferenciales , como satisfacen las necesidades de los clientes, a qué precios vende ?.

g) ¿Porqué compran los clientes a estas competencias?

 

Por todo ello, es necesario que antes de lanzarnos a vender nuestra idea de negocio efectuemos un verdadero estudio del mercado donde pensamos “instalar nuestro“ producto para saber cómo tenemos que actuar a la vez que ponerlo a prueba para medir la aceptación del mercado. Es lo que se entiende como “test del mercado”.

 

9-No elegir la ubicación adecuada.

En el tipo de negocios de venta directa al público a través de locales o tiendas, bien sean propios o alquilados, es my importante su ubicación ya que puede significar el éxito o fracaso del mismo de no haberlo escogido adecuadamente. En locales o tiendas de venta de ropa, calzados, complementos, bares, cafés, restaurantes ,pequeños supermercados , entre muchos otros , este factor es vital.

Uno de los factores a considerar y analizar una vez se tienen varios emplazamientos previstos, es el número de personas o peatones que circulan por la misma acera considerada, si la acera es ancha o estrecha, si permite terraza o no, si es lado sol o no, si es calle ancha o estrecha , si el local tiene suficiente visibilidad exterior, si está cerca de lugares que concentren buen número de personas, si está cerca de centros comerciales o en los mismos…etc.etc.,

 

10-No tener un plan de negocios.

En una gran mayoría de ocasiones o casos el emprendedor tiene en su mente una idea más o menos concreta de lo que desea iniciar, pero sin la profundidad necesaria para ponerla en práctica con éxito. Le falta concreción en todas y cada una de las fases constitutivas del negocio.

En estos casos es necesario pasar de la fase de la idea “in mente” a la elaboración de un plan de negocio por escrito que le permitirá establecer claramente las fases del proyecto, las necesidades de cada una de ellas, las actividades a desarrollar, los recursos, y el tiempo necesario para alcanzar el objetivo final.

Este plan de negocio servirá además para comprobar si las premisas y estimaciones efectuadas se cumplen en el tiempo y si es necesario efectuar variaciones sobre el plan inicial .

 

11-Exceso de optimismo en los ingresos.

Dentro del Plan de Negocios, el emprendedor puede, de forma relativamente fácil ,calcular los gastos que su proyecto supone pero muchas veces estima de forma excesivamente optimista los ingresos o ventas previstas.

Llegados a este punto es necesario poder comprobar si estas estimaciones tienen visos de realidad. Para ello, un método relativamente sencillo consiste en calcular, por ejemplo, ¿Cuantos clientes sería necesario tener para cubrir los ingresos, o qué volumen de ventas unitarias por día serían necesarias, o cuantos cafés sería necesario vender por día , o cuantos clientes deberían entrar en la tienda por el precio medio de venta calculado?.

Según estos datos, utilizando simplemente el sentido común , sería posible poder determinar que el enfoque de los ingresos es excesivamente optimista o bien , también pudiera ocurrir, insuficientes..

 

12-Insuficiente capital / Recursos insuficientes.

En el plan de negocio el emprendedor estima la inversión necesaria para atender las necesidades del mismo , pero en muchas ocasiones no tiene en cuenta las necesidades de tesorería para hacer frente y para poder subsistir durante los primeros meses de actividad en los que los ingresos son todavía insuficientes para mantener el proyecto en pie.

En estos casos, y para evitar este problema, es recomendable efectuar varios escenarios en los que se tengan en cuenta situaciones con variaciones en el nivel de los ingresos .

Es evidente que, el Plan de negocio y, sobretodo el plan de viabilidad pueden indicar desde un buen principio el hecho de la insuficiencia de recursos y , desde esta perspectiva , ayudar a tomar la decisión que corresponda.

 

13-Vender a un precio equivocado o insuficiente.

La fijación del precio de un producto viene dado, en primer lugar, por el coste de producción y venta del mismo al que se añadirá el beneficio que el emprendedor quiera obtener., pero teniendo en cuenta los precios de la competencia y la estrategia de precios que quiera seguir el emprendedor. Puede, por lo tanto, vender con un margen bajo o bien con márgenes más altos ,pero en todos los casos no debería vender á precios que pongan en peligro la viabilidad del negocio y , para ello, deberá poder calcular los costes del producto con total y absoluta exactitud . A la vez deberá examinar los precios de la competencia para poder coordinar su estrategia y evitar caer en la tentación de vender a un precio equivocado.

 

14-No tener en cuenta internet ni las redes sociales .

Hoy en día es imprescindible el dar notoriedad a nuestro proyecto aprovechando las ventajas que ofrece internet y las diversas redes sociales no sólo para darnos a conocer sino también para promover la venta de nuestros productos mediante una página web y la introducción a las redes sociales más adecuadas a nuestro tipo de negocio. Hoy en día, no hacer uso o bien hacer un uso inadecuado o insuficiente de estos canales supone mermar las posibilidades de éxito y en algunos casos, según el tipo de productos, imposibilitar su venta o crecimiento.

 

Conclusión.

Todos los errores que hemos indicado inciden directamente en mayor o menor grado en el resultado de la idea de negocio que tenía el emprendedor ,es por ello que hemos querido enumerar algunos de los más comunes o frecuentes pensando en que su lectura pudiera ser de utilidad para aquellos que pensando en emprender eviten repetir algunos de los aquí mencionados.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicat a Bloc

 

La proposta de valor són totes aquelles qualitats, característiques, funcionalitats de productes o serveis que creen valor per a un segment de clients. Coincideix també amb tot allò que ens fa diferents i pel que el client està disposat a pagar.

Podríem també definir- com aquelles característiques del nostre producte que ajuden a resoldre les necessitats o problemes dels clients.

La proposta de valor del producte ha d'encaixar exactament amb el segment de client / s escollit. És a dir, hem d'estar segurs que el segment de client / s escollit encaixa perfectament amb les necessitats que cobreix el nostre producte i amb la proposta de valor que els aportem .Aquest és un punt fonamental i sobre el qual gira absolutament tot l'èxit o fracàs de la idea de negoci o del negoci en si.

No cal dir que, si no hi ha encaix no hi ha negoci. O dit d'una altra manera, serà necessari o bé identificar altres clients o bé modificar / remodelar / el model de negoci que teníem previst. En el cas que cap de les dues opcions pugui funcionar haurà d'abandonar el model de negoci previst.

És per això que, per determinar quins són els valors aportats o propostes de valor d'un producte determinat és necessari analitzar profundament les seves particularitats fonamentals seu "core business", deixant de banda les que no es considerin "core".

També cal "testejar" sempre la proposta de valor del producte amb el mercat real. És el test de mercat a fi d'evitar equivocar l'enfocament que tenim de la idea de negoci. Més val equivocar-se aviat i a un cost baix, per això és necessari realitzar els tests abans de posar-lo en marxa.

Per tests d' mercat entenem les entrevistes que haurem de realitzar per comprovar "testejar" el producte i la seva aportació de valor. En les entrevistes és necessari poder conèixer millor les necessitats del client i quanta més informació millor, com, per exemple i molt important, com està cobrint actualment les seves necessitats i avantatges que li aporta el seu proveïdor actual

Per als tests , és evident que com més es poguessin realitzar millor però es considera que una xifra de vint entrevistats seria suficient, si bé això dependrà també del tipus de negoci de què es tracti .També influirà el fet que hi hagi moltes contradiccions en les respostes obtingudes. En aquest cas serà convenient revisar el qüestionari i augmentar el nombre d'entrevistats.

El test de l' mercat permet obtenir la informació necessària per saber si el producte compleix amb les expectatives, propietats, característiques, funcionalitat, innovació o altres que el client requereix per cobrir el seu problema o la seva necessitat .. També permet conèixer si el client està dsipuesto a pagar per ell . Si el preu encaixa amb el segment escollit i també estimar les possibilitats d'aconseguir o no un nivell de vendes o, dit d'una altra manera, de tenir un nombre de clients potencials suficients per emprendre la idea de negoci i la seva posada en marxa.

Amb la informació rebuda del test del mercat haurem de retroalimentar la idea de negoci inicial introduint els canvis necessaris, si n'hi ha, o modificant / ampliant el camp dels atributs, funcions del producte o bé reconsiderant el segment escollit de clients.

Hem de considerar sempre que estem davant d'un cercle virtuós en què la idea de negoci s'ha de transformar en producte, aquest s'ha de testar al mercat, d'aquest sortirà una informació que haurem de recollir, mesurar, analitzar i aprendre també d'ell, per tornar a la idea inicial.

És evident i recomanable preparar-se prèviament la / entrevista / s necessàries mitjançant un qüestionari o guió que reculli les preguntes clau per poder avaluar a posteriori la validesa de la nostra idea de negoci, però també cal que el producte que posarem al mercat posseeixi o tingui les funcionalitats bàsiques mínimes (Producte Mínim Viable o PMH) i que sigui el client qui les valori.

Per al test del mercat, i per a les entrevistes a realitzar, serà també necessari i imprescindible disposar d'un prototip o bé d'una presentació adequada (powerpoint), maqueta en 3D, mostra d'olor, sabor, vídeo amb detalls del producte etc, segons sigui el cas .

Durant la realització dels tests de mercat és també aconsellable que l'entrevistador compti amb una altra persona que l'acompanyi per poder contrastar a posteriori entre ells la importància i valor relatiu de la informació recollida.

Però, A qui hem de dirigir la nostra enquesta.?. És evident que l'enquesta o test hem de dirigir-la al client / s que considerem com el nostre principal objectiu. És el client / s que ha d'encaixar exactament amb la proposta de valor del producte i aquell en el que les seves necessitats encaixen també perfectament amb la solució que nosaltres li aportem. Aquí rau la clau de l'èxit de la nostra enquesta. No cal dir que un enfocament equivocat respecte del client / s o segment significarà partir d'una base totalment equivocada que posarà la idea de negoci en greu perill i, segurament en fallida.

En massa ocasions la posada en marxa d'una idea de negoci sense haver efectuat de forma adequada i professional el test de mercat ha portat a l'emprenedor o empresari a tenir sorpreses molt desagradables, en el qual els càlculs que s'havien efectuat o les estimacions realitzades van xocar frontalment amb la realitat, d'aquí el nostre consell d'efectuar aquesta enquesta o test del mercat de forma molt professional i fer-ho sense presses i molt abans de començar a efectuar despeses o inversions quantioses.

Com hem dit anteriorment, més val equivocar-se aviat ia baix preu.

 

Publicat a Bloc

Dades de contacte

SC Trade Center
Av. Corts Catalanes, 5-7
08173 Sant Cugat del Vallès
Dilluns - Divendres: 9:00 - 19:00
Dissabte - Diumenge: Tancat

Twitter Feed

¿Sabes que es la propiedad intelectual y porque es tan importante para tu empresa? Contrata un profesional que te a… https://t.co/gJMHkAF6HX
¿Conoces cuáles son los principales riesgos internos que puede tener ahora mismo tu empresa? Aquí encontrarás los p… https://t.co/qgWEvIx5NT
No puede faltar en este lunes la inspiradora frase de Lisa Stone quien gano el premio a Fortune Most Powerful Women… https://t.co/DoO5bGlfU9
Follow Consultize on Twitter

Certificacions

certificacions